muziekkopie

AVG


Privacyverklaring in het kader van de AVG

Cultureel Centrum De Mallemolen, gevestigd Kloosterstraat 11, 6562 AT Groesbeek, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.


Contactgegevens:
Cultureel Centrum De Mallemolen
Kloosterstraat 11
6562 AT Groesbeek 
Telefoon: 024 3976360
Website: www.mallemolengroesbeek.nl 
E-mailadres: info@mallemolengroesbeek.nl


Functionaris Gegevensbescherming
Martijn Arents is de functionaris gegevensbescherming van Cultureel Centrum De
Mallemolen. Hij is te bereiken via het emailadres: info@mallemolengroesbeek.nl.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Cultureel Centrum De Mallemolen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@mallemolengroesbeek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Cultureel Centrum De Mallemolen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling.
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Cultureel Centrum De Mallemolen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde
verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het
gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen,
zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cultureel Centrum De
Mallemolen) tussen zit. Cultureel Centrum De Mallemolen gebruikt de volgende
computerprogramma's of -systemen:

Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint). Deze programma’s worden gebruikt
om facturen te versturen naar de gebruikers van Cultureel Centrum De Mallemolen,
adressenbestanden van onze gebruikers te beheren, een lijst emailadressen te
maken/beheren van personen die geïnteresseerd zijn in de activiteiten die plaatsvinden bij
Cultureel Centrum De Mallemolen. De overzichten met persoonsgegevens (naam, adres en
e-mailadres) zijn opgeslagen op een beveiligde computer. Daarnaast zijn de overzichten
beveiligd met een wachtwoord.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Cultureel Centrum De Mallemolen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zolang een
gebruiker van Cultureel Centrum De Mallemolen diensten afneemt van ons, zullen wij
zijn/haar gegevens bewaren. Dit geldt ook voor de personen die op onze mailinglijst ten
behoeve van onze nieuwsbrief staan. Personen worden direct van de lijst verwijderd
wanneer hij/zij aangeeft geen email van Cultureel Centrum De Mallemolen meer wenst te
ontvangen. Bij elke nieuwsbrief maken wij de geadresseerde hierop attent. Gebruikers van
Cultureel Centrum De Mallemolen zullen uit ons overzicht met gebruikers verwijderd
worden zodra ze geen diensten meer van ons afnemen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Cultureel Centrum De Mallemolen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cultureel Centrum De Mallemolen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Cultureel Centrum De Mallemolen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u
beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te
sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mallemolengroesbeek.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Cultureel Centrum De Mallemolen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat
kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-
autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Cultureel Centrum De Mallemolen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op via info@mallemolengroesbeek.nl

 • a
  SFEERVOL THEATERCAFE

  Het sfeervol ingerichtte theatercafe is de perfecte locatie voor uw verenigings- en bedrijfsfeest.

  meer weten

 • a
  HUREN BIJ DE MALLEMOLEN

  De Mallemolen verhuurt diversen ruimten tot 500 personen.

  bekijk onze zalen

 • a
  DE MALLEMOLEN

  De Mallemolen is gelegen in het centrum van Groesbeek. Het moderne centrum is uiterst geschikt voor vergaderingen, bijeenkomsten, congressen, beurzen, verenigings- en bedrijfsfeesten.

  Contact

  Reserveren

  Flexwerken, vergaderen, evenementen & congressen, sociale & culturele activiteiten…

  Voor informatie over de verhuur van ruimten kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs:

  Telefoon: 024 3976360

  E-mail: info@mallemolengroesbeek.nl